První písemná zmínka o obci pochází z roku 1830. Území obce se nachází na dávné stezce do Uher. Vznikla jako kopaničářská osada, budovaná dvorcovým systémem. Typická je roztroušenost domů a chalup a místo pro obydlí vyhledané v nejvýhodnější poloze pozemků s vazbou na vodu, vyježděné cesty i možnost obsluhy pozemků. Nejtypičtější kopaničářská obec dostala jméno podle kopce Vyškovce, dnes Kykuly. Obec vznikla jako kopaničářská osada kolem roku 1730. Do roku 1869 měla 87 dřevěných roubených domů pokrytých slaměnými došky. Feudální vztahy zde vládly až do konce 19. stol. Vedle dřevařství se obyvatelé živili podomním obchodem jako semenkáři. První silnice do obce byla vybudována při výstavbě magistrály Brno-Trenčín v letech 1936 až 1938. Farností i školou patřila obec ke Starému Hrozenkovu. Obecní pečeť z roku 1802 nese znamení stromu.

V obci se dochovalo několik cenných ukázek lidového stavitelství Kopanic: domy č.p. 12, 40 a 63 a zemědělská usedlost č.p. 44. Horská kaple Panny Marie Královny je jediným svatostánkem Bílých Karpat postaveným na hřebeni hor. Kuriozitou je nově zbudovaná zvonička s hudbou, která se spouští automaticky s příchodem návštěvníka. Za prosklenými dveřmi jsou k vidění klasické kopaničářské výšivky. Zvonička s hudbou a památník postavený americkým letcům jsou dvě poutní místa, časté cíle turistů.

Přírodní památku Chmelinec (2,8 ha) tvoří mokřadní louky v údolí potoka Drietomica na severovýchodním okraji obce. Na loukách se vyskytují ohrožené druhy rostlin. Přírodní památku Pod Hribovňou (6,6 ha) tvoří květnaté louky ležící asi 400 m severovýchodně od vrcholu Hribovňa. Jedná se o fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, převážně se severní expozicí. Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin. Přírodní rezervaci Ve Vlčí (21,7 ha) tvoří pastviny s rozptýlenými lesíky ležící v členitém terénu 800 m severovýchodně od vrchu Kykula. Místy je terén velmi svažitý, s několika sesuvy a mokřady a výskytem řady ohrožených druhů rostlin, jako je pětiprstka žežulník, vemeníček zelenavý, hlavinka horská, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův, hořeček žlutavý, hořec brvitý, bělozářka větevnatá, mečík střechovitý, zvonek klubkatý a další. Ze vzácných druhů ptáků se tady vyskytuje chřástal polní. V katastru obce je pramen minerální vody.