dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Oficiální název: VYŠKOVEC
IČO: 00542342
DIČ: CZ00542342
Datum vzniku:

 

Důvod a způsob založení: Obec je základním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí územní obce, a řídí se zejména zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12.4.2000 o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Její hlavní orgány jsou zastupitelstvo obce, starosta a obecní úřad.

 

Kontaktní spojení: Obecní úřad, Vyškovec 65, 687 74 Starý Hrozenkov

Starosta obce: Bohumil Hodulík, tel.: 572 696 952, e-mail: obec@vyskovec.cz
Místostarostka: Veronika Gorčíková
Referent, pokladní, odpady a voda: Denisa Janků, tel.: 572 696 952, e-mail: obec@vyskovec.cz

Telefon OÚ: 572 696 952
FAX: 572 696 952
ID datové schránky: 5dsarhu
E-mail: obec@vyskovec.cz
E-Podatelna: Formulář na webu obce nebo na adrese: podatelna.vyskovec@ub.cz

 

Úřední hodiny
Pondělí:

7:30 – 16:00 hodin

Úterý:

——————

Středa:

7:30 – 16:00 hodin

Čtvrtek:

——————

 

 

 

 

Pátek:

——————

 

 

 

 


Případné platby:  Komerční banka, a.s. pobočka Uherský Brod, číslo účtu: 11324-721/0100

 

Rozpočet:

 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE

ZUJ: 592838

NUTS 4: CZ0722

ID obce:

Statut města: Ne

Počet částí: 1

Katastrální výměra: 989 ha

Počet obyvatel: 143

Průměrný věk: 41,4

Pošta: Ne

Škola: Ne

Zdravotnické zařízení: Ne

Policie: Ne

Kanalizace (ČOV): Částečně ano (bez ČOV)

Vodovod: Ano

Plynofikace: Ano

 
Žádosti o informace

Obec Vyškovec a obecní úřad ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění poskytuje informace:

1.       ústním sdělením (není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně),

2.       písemně,
3.       zveřejněním.

Informace poskytují:

a.       pracovníci Obecního úřadu
b.       starosta obce, místostarosta obce

Příjem žádostí: Žádosti o informace žadatelé podávají na Obecním úřadě ve Vyškovci, 687 74 Starý Hrozenkov , u paní Janků, tel. číslo: 572 696 952.

odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 16 zák.č. 106/1999 Sb. v platném znění rozhoduje odvolací orgán. Odvolacím orgánem ve věcech:

a.       přenesené působnosti – Krajský úřad Zlínského kraje,

b.       samostatné působnosti obce – zastupitelstvo obce
 
Občanský průkaz

Občané vyplní žádost o vydání občanského průkazu na Obecním úřadě ve Starém Hrozenkově. Občana mladší 15 let vyplní žádost o vydání občanského průkazu, dostaví se i s jedním rodičem a svými doklady nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let. Žádost s doklady může podat sám občan nebo jím pověřený zástupce.

Povinnosti občana
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně, za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům přebírá a podepisuje občanský průkaz opatrovník.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů, ode dne:

 • kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu,
 • kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu,
 • kdy obdržel oddací list, ovdověl, rozvedl se,
 • kdy nabylo právní moc rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu,
 • kdy nabylo právní moc rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • pokud došlo ke zrušení údaje dosavadního místa trvalého pobytu Obecním úřadem.

Vydání 1. OP
Při vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let je občan povinen předložit:

 • rodný list
 • l fotografii
 • doklad o státním občanství, který vydává krajský úřad, žádost sepíše matrikářka OÚ, k tomu je potřeba:
 • rodný list 15-tiletého
 • občanský průkaz rodiče, rodný list a oddací list rodiče.

Pokud 15-tiletý občan má platný cestovní pas nemusí mít doklad o státním občanství, ale předloží cestovní pas.

Vydání nového OP
Při vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit:

 • dosavadní občanský průkaz
 • l fotografii

Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna, je občan povinen předložit též doklad o této změně (nový rodný list, rozsudek o rozvodu, úmrtí manžela, apod.).
Nepovinným údajem zapisovaným na žádost občana do občanského průkazu je:

 • označení absolventa vyšší odborné školy, titul absolventa vysoké školy nebo vědecká hodnost, občan je povinen předložit doklady o jejich získání,
 • jméno, příjmení a rodné číslo manžela, občan předloží jeho rodný list,
 • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do 15 let, občan předloží rodný list

Vydání OP bez strojově čitelných údajů
Tento doklad se vydává na žádost občana z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu s dobou platnosti na jeden měsíc. O tento doklad může občan podat žádost pouze se současně podanou žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občan zaplatí správní poplatek 100,- Kč  za každý občanský průkaz, tj. 2 x 100,- Kč.
 

Potvrzení o OP
Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při:

 • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
 • zadržení neplatného občanského průkazu,
 • odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR,
 • odevzdání občanského průkazu za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům nebo který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům,
 • odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášením za mrtvého.

Občan ztrátu občanského průkazu nahlásí na Obecním úřadě, kde vyplní protokol o ztrátě občanského průkazu. Občan obdrží potvrzení o občanském průkazu, které se vydává na dobu s platností 2 měsíců. Odcizení občanského průkazu nahlásí na Policii ČR.
Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu je občan povinen předložit:

 • rodný list,
 • l fotografii,
 • potvrzení o občanském průkazu.


Při vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství je občan povinen předložit:

 • rodný list,
 • l fotografii,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana.

Občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinen předložit:

 • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • dosavadní občanský průkaz,
 • l fotografii.

Pokud občan není způsobilý tuto povinnost splnit, žádá za něho opatrovník o nový občanský průkaz a je povinen předložit:

 • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
 • l fotografii občana,
 • dosavadní občanský průkaz,
 • svůj občanský průkaz
 • doklad o ustanovení opatrovníkem.

Opatrovník, který žádá o vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit:

 • rodný list,
 • l fotografii občana,
 • doklad o rodinném stavu, pokud žije nebo žil v manželství,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana,
 • svůj občanský průkaz
 • doklad o ustanovení opatrovníkem.
 

Vyřízení občanského průkazu trvá l měsíc.

 
Cestovní pas

Občané vyplní žádost o vydání cestovního pasu na Městském úřadě v Uherském Brodě.

Vzhledem ke změnám v souvislosti s přechodem na nový typ cestovních pasu s biometrickými údaji již nelze zapsat dítě do cestovního dokladu rodičů, dítě musí mít vlastní cestovní doklad.

Osoby oprávněné k podání žádosti podle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech se mohou dát zastupovat na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu nebo provedení změn údajů v cestovním dokladu, s výjimkou převzetí cestovního dokladu.
Místo zákonného zástupce může podat žádost osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem.
Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena, podává žádost zákonný zástupce.

Vyřízení cestovních pasů

Děti do 5 let
 žádost podává zákonný zástupce a je povinen předložit:

 • rodný list dítěte,
 • 1 fotografii,
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce.

Občanům mladším 5 let se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti na jeden rok.
Správní poplatek činí 50,- Kč.

Děti od 5 do 15 let
– žádost podává zákonný zástupce, který se dostaví i s dítětem a je povinen předložit:

 • rodný list dítěte,
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce.
Správní poplatek činí 100,- Kč.

Občan 15 – 18 let
– žádost podává sám. Dostaví se i s 1 zákonným zástupcem, který si přinese svůj občanský průkaz. Je povinen předložit:

 • rodný list,
 • svůj platný občanský průkaz.
Správní poplatek činí 600,- Kč.

Občan nad 18 let je povinen předložit:

 • rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu apod.
 • platný občanský průkaz.
Správní poplatek činí 600,- Kč.

Údaje zapisované do cestovního pasu jsou:

 • označení absolventa vyšší odborné školy, titul absolventa vysoké školy nebo vědecké hodnosti, občan je povinen předložit doklady o jejich získání. Za zapsání titulu nebo vědecké hodnosti do platného cestovního pasuje vybírán správní poplatek 50,- Kč.

Cestovní pasy se vydávají s dobou platnosti na 10 let, občanům od 5 do 15 let věku s dobou platnosti na 5 let, dětem mladším 5 let

Vyřízení cestovního pasu trvá l měsíc.

Vyřízení cestovního pasu v kratší lhůtě provádí Městský úřad Uherský Brod. Cestovní pas je vydán bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 6 měsíců a k jeho vyřízení musí být 2 fotografie.

Lhůty a správní poplatky :
Do 15 dnů. Správní poplatek – 1 500,- Kč, u občanů od 5 do 15 let činí poplatek 1 000,- Kč.

Občan je povinen:

 • chránit cestovní pas před ztrátou, odcizením, poškození nebo zneužitím,
 • odevzdat neplatný pas,
 • ohlásit ztrátu, odcizení cestovního pasu na Obecním úřadě nebo na Městském úřadě, kde občan sepíše protokol o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu,
 • osobně se dostavit k převzetí cestovního pasu. Cestovní pas může převzít:
 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce nebo pěstoun občana mladšího 15 let,
 • zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.
 
Matriční doklady

– rodný list, oddací list, úmrtní list. Vydá matrika v místě, kde k matriční události došlo.
Potřebné doklady a dokumenty:

 • platný občanský průkaz,
 • oprávněný zájem žadatele. Doloží svými matričními doklady
Správní poplatek činí 100,- Kč.
 
Uzavírání sňatku

Jeden ze snoubenců nebo oba snoubenci z matričního obvodu

 • sňatek v obřadní síni – sňatek je bez správních poplatků
 • sňatek mimo obřadní síň (na jiném místě) správní poplatek 1.000,- Kč


Snoubenci z jiného matričního obvodu

 • sňatek v obřadní síni – správní poplatek 600,- Kč
 • sňatek mimo obřadní síň (na jiném místě) – správní poplatek 1.600,- Kč

Sňatek občanský a církevní – Doklady
Občané ČR

 • platný občanský průkaz,
 • rodný list,
 • doklad o rozvodu (rozvedení),
 • úmrtní list (ovdovělí).
Cizinci
 • cestovní pas,
 • rodný list přeložený do českého jazyka, případně vyšší ověření – netýká se občanů ze Slovenska,
 • doklad o rozvodu přeložený do českého jazyka, případně vyšší ověření (rozvedení) – netýká se občanů Slovenska
 • úmrtní list přeložený do českého jazyka, případně vyšší ověření (ovdovělí),
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku – ne starší 6 měsíců – všichni cizinci,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR – ne starší 7 dnů. Vydá Oddělení cizinecké policie v Uherském Hradišti.
 • správní poplatek – oba cizinci
 • občanský sňatek l .000,- Kč
 • církevní sňatek bez poplatku

Určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti

Potřebné dokumenty, podmínky a poplatky

 • platný občanský průkaz obou rodičů,
 • rodný list obou rodičů,
 • rodný list dítěte (narozené),
 • oba rodiče osobně přítomni,
 • správní poplatek se nevybírá.
Trvalý pobyt

Změna údajů o trvalém pobytu v obci, přihlášení k trvalému pobytu z jiné obce

Potřebné dokumenty

 • platný občanský průkaz a rodný list, příp. oddací list.
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu k jeho přihlášení k trvalému pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že majitel nemovitosti či bytu potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. (Doloží list vlastnictví z Katastrálního úřadu.

Další ustanovení
Dítě do patnácti let přihlašuje zákonný zástupce – při hlášení do nového místa trvalého pobytu – tzn. z jiného města nebo obce je potřebný rodný list dítěte.
Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek – 50,- Kč. Poplatek se netýká dětí do 15 let. 
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Při změně místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a občan má povinnost si vyřádit nový platný občanský průkaz, viz. – matrika Obecního úřadu.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

– na návrh majitele nemovitosti či bytu
Toto ustanovení zákona vychází vstříc majitelům nemovitosti či bytu v případě, že osoba, která je stále trvale hlášena na adrese jeho bytu či domu, se tam již nezdržuje a nemá žádné užívací právo k objektu. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje "rozhodnutím".
Majitel nemovitosti či bytu pokud chce využít této možnosti musí podat písemnou žádost volnou formou, kde musí být uvedeno, že se zde tato osoba nezdržuje, nemá zde žádné majetkové nároky a toto doložit, listem vlastnictví a nabývací smlouvou.

Potvrzení o trvalém pobytu a poskytování údajů vedených v informačním systému občanům

Tyto údaje se poskytují pouze k vlastní osobě žadatele (po prokázání totožnosti) na základě písemné žádosti. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem – tato povinnost odpadá podepíše-li občan žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Poplatek
Za potvrzení o trvalém bydlišti je stanoven poplatek 20,- Kč za jiné údaje poplatek 50,- Kč.

Zvláštní matrika – Zvláštní matrika města Brna.

Zapisuje matriční události (narození, úmrtí a sňatky) občanů ČR, ke kterým došlo mimo území ČR – tj. v zahraničí.
Potřebné dokumenty:

 • platný občanský průkaz,
 • cizozemský matriční doklad přeložený do českého jazyka,
 • doklad o státním občanství (nahrazuje OP),
 • jiný doklad dle potřeby zápisu.
 • Správní poplatek se nevybírá.

Vidimace a legalizace – ověřování podpisů a listin

Vidimace a legalizace – ověřování podpisů a listin
Ověřování podpisů a listin se provádí na Obecním úřadě ve Vyškovci.

Občan předloží platný úřední průkaz vydaný státním orgánem při ověřování podpisů a listin.

Potřebné dokumenty

 • platný občanský průkaz

Správní poplatky
Ověřování shody opisu dokumentu, kopie s listinou – 30,- Kč za každou i započatou stránku.
Ověření pravosti podpisu – legalizace 30,-Kč za každý podpis.
Omezení

Úřad neprovede vidimaci: opisu, kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu, technické kresby, směnky, pokud předložená kopie listiny neodpovídá originálu, jsou-li v listině škrty, vsuvky, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže je listina psána v cizím jazyce a tento jazyk neovládá pracovník, který vidimaci provádí.
Úřad neprovede legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text!

Výpis z rejstříku trestů

Zájemce o výpis z rejstříku trestů se musí osobně dostavit na Obecní úřad, kde obdrží formulář žádosti. Žádost vyplní a k žádosti přiloží kolek v hodnotě 50,- Kč. Vyřízení žádosti trvá cca 14 dní. Výpis z rejstříku trestů je žadateli zasílán přímo na adresu občana uvedenou v žádosti.

Potřebné dokumenty

 • občanský průkaz,
 • kolek v hodnotě 50,- Kč
Ostatní

Výroční zpráva: není

Seznam organizací:
Sbor dobrovolných hasičů
Místní knihovna

 
Důležité předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Vyškovec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
 • vyhl. MV č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 65/1965 Sb. Zákoník práce
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi při přístupu k informacím
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Vyškovec, které jsou v plném znění uveřejněny na internetové úřední desce obce Vyškovec.
Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz nebo Sbírka zákonů a mezinárodních smluv ČR